Мобильная версия

RusUkrEng
0-629 407-407067-62-59-111
09.04.2009

ПЕРЕЛІК документів та матеріалів, які треба надавати разом з письмовим клопотанням в управління архітектури та містобудування:

ПЕРЕЛІК
документів та матеріалів, які треба надавати разом з
письмовим клопотанням в управління архітектури та містобудування:

для попереднього погодження місця
розташування об’єкта і надання дозволу
на складання проекту
відведення земельної ділянки:


1. Письмове клопотання на ім’я міського голови за формою 1, 1а.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або суб’єкта підприємницької діяльності, паспорту гр. України.
3. Ви копіювання з плану міста в масштабі 1:500 з нанесенням інженерних комунікацій, розмірів запрошуваної ділянки і передбачуваного об’єкту.
4. Копії матеріалів проектів будівництва об’єкту (за наявністю).
5. Копію містобудівного обґрунтування розташування об’єкту на території кварталу існуючої забудови (за наявністю).
6. Узгодження комітету самоврядування населення;


для надання дозволу на будівництву
об’єктів містобудування на земельних ділянках,
що належать на праві власності або користування:


1. Письмове клопотання на ім’я міського голови за формою 2, 2а.
2. Копія рішення виконкому міської ради про надання земельної ділянки з визначенням цільового призначення.
3. Ви копіювання з плану міста в масштабі 1:500 з нанесенням інженерних комунікацій, розмірів запрошуваної ділянки і передбачуваного об’єкту.
4. Документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або документ про згоду власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки, акт встановлення меж земельної ділянки в натурі.
5. Для об’єктів виробничого призначення - техніко-еконо-мічне обґрунтування запланованого будівництва, для екологічно небезпечних об’єктів – висновок державної екологічної експертизи.
6. Узгодження комітету самоорганізації населення.
7. Обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки з вказівкою його площі (у разі зміни цільового призначення).
8. Висновок землевпорядкувальних, природоохоронних, санітарних і пожежних органів про доцільність місця розміщення об’єкту.

для реконструкції будинків, споруд,
вбудовано-прибудованих приміщень:

1. Письмове клопотання на ім’я міського голови за формою 3, 3а.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або суб’єкта підприємницької діяльності.
3. Копія свідоцтва на право власності на будинок, споруду, приміщення, або угода із його власником на право здійснення реконструкції.
4. Документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою у випадках, передбачених діючим законодавством.
5. Копія технічного паспорту на вказану будівлю, споруду, приміщення.
6. Ви копіювання з плану міста в масштабі 1:500 з нанесенням інженерних комунікацій, розмірів запрошуваної ділянки і передбачуваного об’єкту.
7. Висновок організації, що має відповідну ліцензію, про можливість пропонованої реконструкції.
8. Узгодження комітету самоорганізації населення.
9. Узгодження житлово-експлуатаційної організації.
10. Узгодження з власником суміжних квартир або
Приміщень (у випадку, якщо при реконструкції торкнуться їх законні інтереси).

для малих архітектурних форм:


1. Письмове клопотання на ім’я міського голови за формою 1, 1а.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Україні, паспорту гр. України.
3. Документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою або документ про згоду власника земельної ділянки на розміщення малої архітектурної форми.
4. Топографо-геодезичний план місця розміщення малої архітектурної форми в масштабі 1:500 з визначенням існуючих інженерних мереж і місця розміщення малої архітектурної форми.
5. Узгодження комітету самоорганізації населення.


для надання земельної ділянки в оренду
(після розробки проекту відведення земельної ділянки):


1. Письмове клопотання на ім’я міського голови за формою 4, 4а.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або суб’єкта підприємницької діяльності.
3. Копія паспорту громадянина України (для приватних підприємців і громадян).
4. Копія довідки ідентифікаційного номера.
5. Проектно-кошторисна документація на будинки та споруди,
розташовані на цій ділянці (за наявністю).
6. Документи БТІ, у т.ч. свідоцтво на право власності ( за наявністю споруд).

для приватизації земельної ділянки
у приватну власність:


1. Письмове клопотання на ім’я міського голови за формою 5, 5а.
2. Документи БТІ, у т.ч. свідоцтво на право власності, у разі, коли на земельній ділянці є будівлі, споруди.
3. Копія паспорту громадянина України.
4. Копія довідки ідентифікаційного коду.
5. Виписка із списку членів садового товариства (у разі приватизації садової ділянки).
6. Схема місця розташування ділянки садового товариства (у разі приватизації садової ділянки).


для продовження договору оренди земельної ділянки:


1. Письмове клопотання на ім’я міського голови за формою 6, 6а.
2. Копія рішення виконкому міської ради про надання земельної ділянки в оренду.
3. Договір оренди земельної ділянки.
4. Документ, підтверджуючий приймання об’єкту в експлуатацію (акт технічної або державної технічної комісії, або відмітка в паспорті об’єкту).
5. Узгодження комітету самоорганізації населення.
6. Узгоджений генплан об’єкту і технічний паспорт міського бюро технічної інвентаризації (на капітальну будівлю) або паспорт на об’єкт обслуговування (для малих архітектурних форм).
Форми клопотань
Форма № 1
Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
__________________________
Ф.И.О. заказчика
__________________________
адрес заказчика
__________________________
почтовый индекс
__________________________
телефон

ХОДАТАЙСТВО


Прошу согласовать место размещения объекта __________________
____________________________________________________________
наименование объекта
по адресу: ___________________________________________________
адрес объекта
в ______________________________ районе города, необходимого для
наименование района
____________________________________________________________ и дать разрешение на составление проекта отвода земельного участка ориентировочной площадью _____________ .
Условия отвода земельного участка: ___________________________.


_____________ ________________________
подпись Ф.И.О. аказчика


_______________________
дата подачи заявления

Приложения:
_________________________________________________
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или субъекта предпринимательской деятельности, паспорта гр. Украины
__________________________________________________
выкопировка из генплана города
_________________________________________________
копии материалов проектов строительства объекта (при наличии)
__________________________________________________
копия градостроительного обоснования расположения объекта на
территории квартала существующей застройки (при наличии)
__________________________________________________
согласование комитета самоорганизации населения

Форма № 2


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
__________________________
Ф.И.О. заказчика
__________________________
адрес заказчика
__________________________
почтовый индекс
__________________________
телефон
ХОДАТАЙСТВО

Прошу разрешить строительство______________________________
наименование объекта
на земельном участке, принадлежащем _________________________
наименование заявителя
по адресу: ___________________________________________________
адрес объекта
на праве_____________________________________________________
вид пользования землей
на основании ________________________________________________
наименование документа на земельный участок
и согласия собственника земельного участка.
_______________ _________________
наименование заказчика подпись Ф.И.О. заказчика

_______________________
дата подачи ходатайства

Приложения: _____________________________________________
копия решения исполкома городского совета
_________________________________________________
выкопировка из генплана города
__________________________________________________
документ, который удостоверяет право собственности или пользования
земельным участком, или документ о согласии владельца земельного участка на застройку этого участка, акт установления границ земельного участка в натуре
__________________________________________________
для объектов производственного назначения – технико-экономическое
обоснование запланированного строительства, для экологически опасных объектов – вывод государственной экологической экспертизы
__________________________________________________
согласование комитета самоорганизации населения
__________________________________________________
обоснование необходимости изменения целевого назначения с указанием
площади земельного участка (в случае изменения целевого назначения земельного участка)

Форма № 3
Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
__________________________
Ф.И.О. заказчика
__________________________
адрес заказчика
__________________________
почтовый индекс, телефон
ХОДАТАЙСТВО

Прошу разрешить реконструкцию ______________________________
здание, сооружение, встроенные, пристроенные нежилые помещения
по адресу: __ ______________________________________________
адрес размещения
для _________________________________________________________
назначение объекта
принадлежащего_____________________________________________
наименование заявителя
на праве ____________________________________________________
собственности, аренды
_____________________________________________________________
наименование документа на собственность или аренду
_____________________________________________________________
дата и номер регистрации в бюро технической инвентаризации
дата и номер договора аренды с арендодателем
_______________ _________________
наименование заказчика подпись Ф.И.О. заказчика
_______________________
дата подачи заявления

Приложения: ___________________________________________
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
субъекта предпринимательской деятельности
__________________________________________________
копия свидетельства на право собственности на дом, сооружение, помещение или
соглашение с его владельцем на право осуществления реконструкции
__________________________________________________
документ, который удостоверяет право собственности или пользования
земельным участком
__________________________________________________
копия технического паспорта на указанное здание, сооружение, помещение
__________________________________________________
выкопировка из генплана города
__________________________________________________
заключение организации о возможности предлагаемой реконструкции
__________________________________________________
согласование комитета самоорганизации населения
__________________________________________________
согласование жилищно-эксплуатационной организации
______________________________________________________________________
согласование с владельцами смежных квартир
Форма № 4


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
__________________________
Ф.И.О. заказчика
__________________________
адрес заказчика
__________________________
почтовый индекс
__________________________
телефон

ХОДАТАЙСТВО


Прошу утвердить проект отвода земельного участка для _________
____________________________________________________________
целевое назначение земельного участка
площадью ___________ м2 по адресу: __________________________
адрес объекта
и предоставить земельный участок на условиях аренды.

_______________ _________________
наименование заказчика подпись Ф.И.О. заказчика


_______________________
дата подачи заявления

Приложения:
_________________________________________________
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или субъекта предпринимательской деятельности
__________________________________________________
копия паспорта гражданина Украины (для граждан)
__________________________________________________
копия идентификационного номера
__________________________________________________
проектно-сметная документация на здания, сооружения (при наличии)
__________________________________________________
документы БТИ, в т.ч. свидетельство на право собственности
(при наличии сооружения)
__________________________________________________
проект отвода земельного участка


Форма № 5


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
__________________________
Ф.И.О. заказчика
__________________________
адрес заказчика
__________________________
почтовый индекс
__________________________
телефон


ЗАЯВЛЕНИЕ


Прошу передать в собственность бесплатно земельный участок
площадью ________м2, выделенный _____________________________
на основании, какого документа
для _________________________________________________________
цель использования земельного участка
по адресу: ___________________________________________________
адрес объекта


_______________ ____________________
подпись Ф.И.О. заказчика

_______________________
дата подачи заявления

Приложения: ______________________________________________
документы БТИ, в том числе свидетельство на право собственности
(в случае, когда на земельном участке имеются здания, сооружения)
__________________________________________________
копия паспорта гражданина Украины
__________________________________________________
копия справки идентификационного номера
__________________________________________________
выписка из списка членов садового товарищества (в случае приватизации
садового участка)
__________________________________________________
схема места размещения участка садового товарищества (в случае
приватизации садового участка)
______________________________________________________________________
выкопировка из генплана города в М 1:500
Форма № 6


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
__________________________
Ф.И.О. заказчика
__________________________
адрес заказчика
__________________________
почтовый индекс
__________________________
телефон


ХОДАТАЙСТВО


Прошу продлить договор аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания__________________________________
наименование объекта
по адресу: ___________________________________________________
адрес размещения объекта


_______________ ____________________
подпись Ф.И.О. заказчика
_______________________
дата подачи заявления

Приложения: ______________________________________________
копия решения исполкома горсовета о предоставлении земельного участка в аренду
__________________________________________________
договор аренды земельного участка
__________________________________________________
документ, подтверждающий приемку объекта в эксплуатацию
(акт технической комиссии или отметка в паспорте объекта)
__________________________________________________
согласованный генплан объекта и технический паспорт БТИ (на
капитальное сооружение) или паспорт на объект обслуживания (для малых архитектурных форм)
__________________________________________________
согласование комитета самоорганизации населения


Форма № 1а


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
ХОДАТАЙСТВО


Прошу согласовать место размещения объекта __________________
____________________________________________________________
наименование объекта
по адресу: ___________________________________________________
адрес объекта
в ______________________________ районе города, необходимого для
наименование района
______________________________________________________ и дать разрешение на составление проекта отвода земельного участка ориентировочной площадью _____________ .
Условия отвода земельного участка: ___________________________.


_________________ _______________ ____________________
должность подпись Ф.И.О.

МП
_______________________
дата подачи заявления

Приложения: ______________________________________________
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или субъекта предпринимательской деятельности, паспорта гр. Украины
__________________________________________________
выкопировка из генплана города
__________________________________________________
копии материалов проектов строительства объекта (при наличии)
__________________________________________________
копия градостроительного обоснования расположения объекта на
территории квартала существующей застройки (при наличии)
__________________________________________________
согласование комитета самоорганизации населенияФорма № 2а


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
ХОДАТАЙСТВО

Прошу разрешить строительство______________________________
наименование объекта
на земельном участке, принадлежащем _________________________
наименование заявителя
по адресу: __________________________________________________
адрес объекта
на праве_____________________________________________________
вид пользования землей
на основании _______________________________________________
наименование документа на земельный участок
и согласия собственника земельного участка.

_______________ _________________
должность подпись Ф.И.О.

МП
_______________________
дата подачи ходатайства

Приложения: _____________________________________________
копия решения исполкома городского совета
__________________________________________________
выкопировка из генплана города
__________________________________________________
документ, который удостоверяет право собственности или пользования
земельным участком, или документ о согласии владельца земельного участка на застройку этого участка, акт установления границ земельного участка в натуре
__________________________________________________
для объектов производственного назначения – технико-экономическое
обоснование запланированного строительства, для экологически опасных объектов – вывод государственной экологической экспертизы
__________________________________________________
согласование комитета самоорганизации населения
__________________________________________________
обоснование необходимости изменения целевого назначения с указанием
площади земельного участка (в случае изменения целевого назначения земельного участка)Форма № 3а
Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.
ХОДАТАЙСТВО

Прошу разрешить реконструкцию ______________________________
здание, сооружение, встроенные, пристроенные нежилые помещения
по адресу: __ _____________________________________________
адрес размещения
для _________________________________________________________
назначение объекта
принадлежащего_____________________________________________
наименование заявителя
на праве ____________________________________________________
собственности, аренды
_____________________________________________________________
наименование документа на собственность или аренду
_____________________________________________________________
дата и номер регистрации в бюро технической инвентаризации
дата и номер договора аренды с арендодателем

_______________ _________________
должность подпись Ф.И.О.

МП
_______________________
дата подачи заявления

Приложения: ______________________________________________
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
субъекта предпринимательской деятельности
__________________________________________________
копия свидетельства на право собственности на дом, сооружение, помещение или
соглашение с его владельцем на право осуществления реконструкции
__________________________________________________
документ, который удостоверяет право собственности или пользования
земельным участком
__________________________________________________
копия технического паспорта на указанное здание, сооружение, помещение
__________________________________________________
выкопировка из генплана города
__________________________________________________
заключение организации о возможности предлагаемой реконструкции
__________________________________________________
согласование комитета самоорганизации населения
__________________________________________________
согласование жилищно-эксплуатационной организации
______________________________________________________________________
согласование с владельцами смежных квартир
Форма № 4а


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.


ХОДАТАЙСТВО


Прошу утвердить проект отвода земельного участка для _________
____________________________________________________________
целевое назначение земельного участка
площадью ___________ м2 по адресу: ___________________________
адрес объекта
и предоставить земельный участок на условиях аренды.


_______________ _________________
должность подпись Ф.И.О.

МП
_______________________
дата подачи заявления

Приложения: ______________________________________________
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или субъекта предпринимательской деятельности
__________________________________________________
копия паспорта гражданина Украины (для граждан)
__________________________________________________
копия идентификационного номера
__________________________________________________
проектно-сметная документация на здания, сооружения (при наличии)
__________________________________________________
документы БТИ, в т.ч. свидетельство на право собственности
(при наличии сооружения)
__________________________________________________
проект отвода земельного участкаФорма № 5а


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.

ЗАЯВЛЕНИЕ


Прошу передать в собственность бесплатно земельный участок
площадью ________м2, выделенный _____________________________
на основании, какого документа
для _________________________________________________________
цель использования земельного участка
по адресу: __________________________________________________
адрес объекта


_______________ _________________
должность подпись Ф.И.О.

МП
_______________________
дата подачи заявления

Приложения: ______________________________________________
документы БТИ, в том числе свидетельство на право собственности
(в случае, когда на земельном участке имеются здания, сооружения)
__________________________________________________
копия паспорта гражданина Украины
__________________________________________________
копия справки идентификационного номера
__________________________________________________
выписка из списка членов садового товарищества (в случае приватизации
садового участка)
__________________________________________________
схема места размещения участка садового товарищества (в случае
приватизации садового участка)
______________________________________________________________________
выкопировка из генплана города в М 1:500

Форма № 6а


Городскому голове г. Мариуполя
Хотлубею Ю.Ю.ХОДАТАЙСТВО


Прошу продлить договор аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания__________________________________
наименование объекта
по адресу: __________________________________________________
адрес размещения объекта


_______________ _________________
должность подпись Ф.И.О.

МП
_______________________
дата подачи заявления

Приложения: ______________________________________________
копия решения исполкома горсовета о предоставлении земельного участка в аренду
__________________________________________________
договор аренды земельного участка
__________________________________________________
документ, подтверждающий приемку объекта в эксплуатацию
(акт технической комиссии или отметка в паспорте объекта)
__________________________________________________
согласованный генплан объекта и технический паспорт БТИ (на
капитальное сооружение) или паспорт на объект обслуживания (для малых архитектурных форм)
__________________________________________________
согласование комитета самоорганизации населенияwww.marsovet.org.ua/image_add/File/arh_doc.doc


Далее...
Вся Мариупольская недвижимость: квартиры, дома, коммерческая, земля.
Мы знаем, как продать, купить недвижимость в Мариуполе, также аренда: дом, квартира, земля, с выгодой для Вас


Риэлторская кампания «МАСШТАБ»
Мариуполь сайт


© 2019
Главный офис
  • Адрес:
    пр. Металлургов 194
  • Телефоны:
    (0629) 407-407
  • Электронная почта:
    info2@mashtab.com